دیوار های حیاط باغ شخصی،کوچه کشتی خجسته – شیراز

ساختمان بهسازی بافت با ارزش ، شهرداری شیراز – محله سنگ سیاه