کاربرد کاهگل ضد آب

žپروژه های فرهنگی ، هنری و مذهبی

žپروژه های با معماری سنتی در بافت با ارزش شهری و روستایی

žمراکزگردشگری و دهکده های توریستی

žسفره خانه و قهوه خانه های سنتی

žروستا ها با بافت با ارزش

žویلاهای شخصی ، دکوراسیون داخلی و خارجی پروژه های مسکونی و تجاری

žصنایع دستی و هنر های تجسمی