ساختمان بهسازی بافت با ارزش ، شهرداری شیراز – محله سنگ سیاه